Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

wiedzmik
22:05
wiedzmik
22:05
4171 54f4 550
Reposted frominto-black into-black viaSilentForest SilentForest
wiedzmik
22:04
wiedzmik
21:42
wiedzmik
21:39
Reposted fromworst-case worst-case
21:36
3371 117b 550
Reposted fromthorinobsessed thorinobsessed vialaluna laluna
wiedzmik
21:34
9367 7d34 550
Reposted fromdilma dilma viagwiazdeczka gwiazdeczka
wiedzmik
21:34
21:33
2844 73c7
Reposted fromtron tron viatytek tytek
wiedzmik
21:31
8244 c429
wiedzmik
21:27
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan vianewbeginning newbeginning
wiedzmik
21:25
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viamegadeth megadeth
wiedzmik
21:21

February 17 2017

wiedzmik
23:56
9269 b43a 550
wiedzmik
23:56
Jebane Quetzalcoatle
wiedzmik
23:55
5976 7ce5
Reposted fromlaters laters viaAmericanlover Americanlover
wiedzmik
23:54
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viaAmericanlover Americanlover
23:50
2548 a713
Reposted fromlafuene lafuene viaAmericanlover Americanlover
23:49
3085 d74c 550

vintageeveryday:

Eiffel Tower, mid-construction, August 21, 1888.

23:49
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl