Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

wiedzmik
23:55
5976 7ce5
Reposted fromlaters laters viaAmericanlover Americanlover
wiedzmik
23:54
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viaAmericanlover Americanlover
23:50
2548 a713
Reposted fromlafuene lafuene viaAmericanlover Americanlover
23:49
3085 d74c 550

vintageeveryday:

Eiffel Tower, mid-construction, August 21, 1888.

23:49
23:48
23:48
9167 f0da
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viainsidemysoul insidemysoul
23:48
wiedzmik
23:48
23:47
1876 f202
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viabynajmniej bynajmniej
wiedzmik
23:47
2661 b5f2 550

February 16 2017

wiedzmik
21:01
wiedzmik
20:59
6571 fb2d
brak pewnosci niszczy powoli
Reposted frommysoul mysoul vialiveattherainbow liveattherainbow
wiedzmik
20:58

myuncreativeurl:

ricflairsniece:

ghdos:

LOL what an asshole.

Shit.

Omfg

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus vialola lola
wiedzmik
20:57
wiedzmik
20:55
5974 39b2 550
wiedzmik
20:54
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...
wiedzmik
20:49
4843 9266
Reposted fromdailylife dailylife viailovegreen ilovegreen
20:46
0954 fbff 550
Reposted fromsowrongitsrosie sowrongitsrosie viaPicki91 Picki91
wiedzmik
20:43
4903 52c4 550
Reposted fromoutoflove outoflove viawisniowysad wisniowysad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl